Oferta pracy

Główny księgowy

Limanowa, małopolskie, Polska Dodano: 2022-01-14 | ID oferty: 1189241

Numer referencyjny: 90819Opis stanowiska:

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Główny księgowy" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń zgodnie zobowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym spoorzadzenie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • sporządzenie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków budżetowych,
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu,
 • sporządzanie i naliczanie list płac pracowników Inspektoratu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej Inspektoratu,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczen podatkowych dla pracowników Inspektoratu oraz sporządzenie zestawienia wysłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy,
 • sporządznie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrzynych wydanych przez Kierownika Jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - ukończenie średniej lub policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości, lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwa kwalifikacyjnego nieupewniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególowych dla jednostek budżetowych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych,
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomośc obsługi komputera w tym pakietu office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane umijętność obsługi programów kadrowo-księgowych KORELACJA, OPTIMA i programu sprawozdawczego SJO BESTIA
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stazu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Matki Boskiej Bolesnej 16
34-600 Limanowa

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej

Limanowa małopolskie

Dane kontaktowe: