ECOTECH Sp. z o.o.

Przetarg

Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce ul. Główna 6

14-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2,83-260 Kaliska
tel. 585 889 201
fax. 585 889 206
e-mail: b.sikora@kaliska.pl
http:// www.bip.kaliska.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 597616-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.

Gmina Kaliska: Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce ul. Główna 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaliska, krajowy numer identyfikacyjny 19167569800000, ul. ul. Nowowiejska  2 , 83-260  Kaliska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 889 201, e-mail b.sikora@kaliska.pl, faks 585 889 206.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaliska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kaliska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kaliska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową lub osobiście
Adres:
Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce ul. Główna 6
Numer referencyjny: RR.271.13.2020.II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa klimatyzacji w budynkach:1) Lokal Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach przy ulicy Długiej 53, 83-260 Kaliska - poddasze w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz 2) filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce, ul. Główna 6, 83-260 Kaliska”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji, instalacji zasilania klimatyzatorów oraz rozbudowę instalacji odgromowej w budynkach wymienionych w ust. 1. 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi:1) „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego- Cieciorka, ul. Głowna 6, 83-260 Cieciorka, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska,2) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska, ul. Główna 6, 83-260 Cieciorka,3) „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego- ul. Długa 53, 83-260 Kaliska, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska,4) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska,5) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla w/w zadania dla każdej z branż,oraz wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi do tych przepisów, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach, przepisami sanitarno – higienicznymi, z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. 4. Zastosowane materiały muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad materiałowych, konstrukcyjnych, czy wykonawczych.5. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę gwarancyjną i serwisową urządzeń wraz z instalacjami. 6. Prace budowlane powinny obejmować w szczególności:1) przygotowanie stanowisk pracy służących realizacji Przedmiotu zamówienia,2) wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacja techniczną,3) po zakończeniu prac modernizacyjnych uporządkowanie terenu prac budowlanych i elektrycznych z doprowadzeniem podłoża do stanu możliwego do eksploatacji (wyrównanie, tynkowanie, malowanie z zachowaniem obowiązującej kolorystyki, sprzątanie itd.).7. Zamawiający zastrzega sobie konieczność informowania przez Wykonawcę o przebiegu prac.8. Po zakończeniu prac należy wykonać w szczególności pomiary:1) rezystancji izolacji;2) skuteczności ochrony przez pomiar impedancji pętli zwarcia. Protokoły powyższych badań należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 9. Kierowanie i nadzorowanie robót mogą realizować wyłącznie osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:1) Dokumentacji technicznej składającej się z:a) Projekt budowlano wykonawczy: „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego Cieciorka, ul. Głowna 6, 83-260 Cieciorka, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska- załącznik nr 8 do SIWZ wraz z: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Ogólna- załącznik nr 9 do SIWZ,- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa- załącznik nr 10 do SIWZ,b) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska, ul. Główna 6, 83-260 Cieciorka- załącznik nr 11 do SIWZ, wraz z: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Branża energetyczna- załącznik nr 12 do SIWZ, c) Projekt budowlano- wykonawczy: „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego ul. Długa 53, 83-260 Kaliska, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska- załącznik nr 13 do SIWZ,wraz z: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Ogólna- załącznik nr 14 do SIWZ,- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa- załącznik nr 15 do SIWZ,d) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska- załącznik nr 16 do SIWZ,wraz z:- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Branża energetyczna- załącznik nr 17 do SIWZ,2) Przedmiar robót – branża sanitarna- budynek ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53- załącznik nr 18 do SIWZ, 3) Przedmiar robót – branża energetyczna- budynek ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53- załącznik nr 19 do SIWZ,4) Przedmiar robót – branża sanitarna- budynek filii ŚDS w Cieciorce przy ul. Głównej 6- załącznik nr 20 do SIWZ, 5) Przedmiar robót – branża energetyczna- budynek filii ŚDS w Cieciorce przy ul. Głównej 6- załącznik nr 21 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie klimatyzacji o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Uwaga!- Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.- W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.bip.kaliska.pl) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2) Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4) Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane są w oryginale.5) Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.9) Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez Zamawiającego.10) Pełnomocnictwa:a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 1.500,00 zł.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.)3. W przypadku, kiedy wadium wnoszone jest w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce ul. Głównej 6” na następujące konto:Bank Spółdzielczy Skórcz o/Zblewo, nr 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005(ksero przelewu należy dołączyć do oferty)4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, tj. Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;c) dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej;d) określenie terminu ważności gwarancji;e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i podmiotów , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o PARP winno ono zawierać następujące elementy:a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy poręczenia, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta poręczenia, tj.:Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;b) wskazanie podmiotu udzielającego poręczenia; c) dokładną nazwę niniejszego postępowania oraz kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane;e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela do zapłaty sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 7do SIWZ.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących okolicznościach:1) zmiany Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych – Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:a. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:a) zmniejszyć ilość robót,b) pominąć poszczególne roboty,c) wykonać roboty zamienne.b. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,b) wykonania mniejszego zakresu robót, niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie ogłoszenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zmniejszenie zakresu robót może wyniknąć w szczególności z ich zaniechania lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w Umowie,c) wykonania robót zamiennych i wystąpieniu okoliczności o których mowa w Umowie,d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.c. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót budowlanych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m. in. w przypadku:a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,c) niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,d) udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,e) konieczność realizacji zamówień zamiennych,f) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,g) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej. Przez termin „siła wyższa” rozumie się np. akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec,h) wystąpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, o ile będą one miały wpływ za dotrzymanie terminu wykonania robót,i) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,j) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie z harmonogramem.d. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,e. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu Umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne – w takim przypadku nie ma konieczności zmiany Umowy w drodze aneksu do Umowy,f. Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne,g. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.2) Opisane zmiany w pkt 3 ppkt 1 lit. c postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana Umowy w przypadkach określonych w pkt 3 pkt 1 lit. c może nastąpić na umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana umowy zostanie zawarta w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH