Przetarg

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

19-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik
tel. +48324392302
fax. +48324224124
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
http:// www.rybnik.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612683-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Miasto Rybnik: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer referencyjny: ZP.271.86.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie dostępne jest w załączniku nr 1 do SIWZ.Materiały eksploatacyjne muszą posiadać cechy pierwotnego opakowania, tj. opatrzenie materiału oraz opakowania jego symbolem, zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniami w transporcie (opakowanie kartonowe, folia ochronna, zabezpieczenie producenta przed wysypaniem proszku z kasety, zabezpieczenie producenta przed wylaniem tuszu z kartridża/zaschnięciem głowicy). Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych (powtórnie napełnianych).Zamawiający wymaga dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych tj. wyprodukowanych od podstaw przez producenta danego urządzenia lub równoważnych oryginalnym. Przez pojęcie „równoważnych“ Zamawiający rozumie produkt w pełni kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem drukującym) w którym ma być użytkowany jako materiał eksploatacyjny oraz posiadający nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. W przypadku oferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Do poniższych urządzeń drukujących Zamawiający wymaga wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.Lp. Drukarka Uzasadnienie1 OKI B432dn Drukowanie dokumentów z systemu CEPiK - na podstawie wymagań Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.2 HP DesignJet T2300,Océ TCS500,Brother MFC-J6920DW Plotowanie i sprzedawanie kolorowych wyrysów z mapy zasadniczej lub kopii materiału zasobu Wydziału Geodezji, których jakość musi pozostać na najwyższym możliwym poziomie.3 Brother DCP-T500WYJ1, Brother DCP-T510WYJ1, Brother MFC-J3930DW,OKI C612,OKI C823dn, OKI MB472, Drukarki objęte gwarancją producenta.Kolumna „Kod materiału” w załączniku nr 1 (Formularz oferty) informuje o rodzaju materiałów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producentów drukarek. Wydajność materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może być mniejsza niż wydajność podana przez producentów oryginalnych materiałów, przy zachowaniu tej samej metodologii badań.W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek:1) załączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów równoważnych (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem) o tym, że proces produkcji i stosowanie jego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych (produkowanych lub zalecanych przez producentów urządzeń drukujących) tuszy i tonerów; 2) załączyć do oferty ważne terminowo dokumenty (certyfikaty), wystawione dla producenta materiałów eksploatacyjnych (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem) - zaświadczające o spełnieniu normy ISO 9001:2008 (System Zarządzania Jakością) oraz normy ISO 14001:2004 (System Zarządzania Środowiskowego);3) załączyć do oferty w postaci wydruku specyfikację (kartę katalogową) każdego z zaoferowanych materiałów (dane producenta materiałów zawierające jego wydajność oraz pojemność w porównaniu do materiału oryginalnego);4) dla każdego rodzaju oferowanych materiałów równoważnych załączyć do oferty:- wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych w postaci certyfikatu (zaświadczenia) wydanego przez niezależny podmiot,- wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych (tuszy) w postaci certyfikatu (zaświadczenia) wydanego przez niezależny podmiot,- wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych w postaci certyfikatu (zaświadczenia) wydanego przez niezależny podmiot.Poprzez „niezależny podmiot” Zamawiający rozumie podmiot zajmujący się testowaniem i sprawdzaniem jakości, który nie jest producentem oferowanych materiałów, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem oferowanych materiałów.Zamawiający żąda powyższego zaświadczenia w celu potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Możliwość żądania tego dokumentu jest narzędziem, jakie ustawodawca przyznaje Zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości produktów. Zamawiający ma na celu zakup materiałów eksploatacyjnych o udowodnionej jakości. 5) załączyć do oferty pisemne oświadczenie, że produkt równoważny jest kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia;6) podania odpowiedniego kodu materiału równoważnego w zestawieniu Formularza oferty (dodatkowa kolumna).UWAGA: W przypadku, niedołączenia do oferty ww. dokumentów wymaganych dla oferowanych materiałów równoważnych - oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu.Opis procedury reklamacji materiałów eksploatacyjnych:1) Zamawiający przesyła zgłoszenia pocztą elektroniczną z informacją o ich ilości, symbolu oraz z opisem powodu reklamacji,2) data wysłania korespondencji email będzie datą zgłoszenia reklamacji materiałów,3) reklamowany materiał będzie zawierał wydruk testowy lub opis problemu,4) Wykonawca odbierze osobiście reklamowane materiały z siedziby Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymanego zgłoszenia, potwierdzając odbiór na protokole reklamacji (załącznik nr 1 do umowy),5) Wykonawca w terminie do 1 dnia roboczego od dnia odebrania reklamowanych materiałów dostarczy odpowiednie materiały wolne od wad,6) Zamawiający może żądać wymiany wadliwego materiału w terminie do 12 miesięcy od daty zakończenia umowy.Ogólne wymagania Zamawiającego:a) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji zamówienia;b) Określony w postępowaniu przetargowym zakres ilościowy zamawianego asortymentu stanowi maksymalny zakres potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% wartości umowy brutto (o ile nie nastąpi rozwiązanie umowy lub wypowiedzenie umowy na podstawie okoliczności opisanych w SIWZ).c) Rzeczywiste ilości zamówienia poszczególnych materiałów eksploatacyjnych mogą różnić się od podanych w załączniku nr 1 i będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego;d) Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane faksem, mailem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego. Wielkość poszczególnych dostaw określana będzie każdorazowo w zleceniu. Realizacja nastąpi w terminie 72 godzin od złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały do siedziby Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i złożyć we wskazane miejsce magazynowe;e) W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z miejsca wskazanego przez Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich późniejszej utylizacji. Przedstawiony wymóg dotyczy wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych znajdujących się u Zamawiającego - zarówno do drukarek, jak i kserokopiarek. Ilości te każdego dnia zmieniają się dynamicznie więc nie da się określić jaką ilość oraz wagę będą miały materiały pozostałe po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na dostawę (i odbiór) materiałów eksploatacyjnych. Można przyjąć, że w ramach umowy łączna ilość odbieranych materiałów do drukarek będzie zbliżona do ilości materiałów dostarczonych. Dodatkowo przez ostatni rok zużyto ok. 190 tonerów kserokopiarek oraz ok 20 szt. Pojemników na zużyty toner. Zużyte materiały mają być odbierane partiami. f) Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do oferty, będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania na materiały i nie przekroczy wartości umowy; g) W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej na poszczególne materiały;h) Zapłata następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych za każdą zrealizowaną dostawę;i) Należność będzie regulowana przelewem na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy;j) Termin zapłaty ustala się na 30 dzień od daty otrzymania faktury;k) W przypadku wystąpienia 15 reklamacji materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy; l) Oferowane materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję na minimum 12 miesięcy liczoną od daty dostawy;m) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy urządzenia drukującego, gdy uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa zostanie zlecona w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Wykonawca zostanie poinformowany e-mailem lub faksem przez Zamawiającego o konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca;n) W przypadku wystąpienia reklamacji materiałów równoważnych, których wartość wyniesie powyżej 10% wartości umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30124000-4
30192113-6
30192112-9
30125100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 260000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 roku, w tym realizacja poszczególnej dostawy w terminie do 72 godzin od złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rodzaj oferowanych materiałów40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W sekcji III.3) wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - Zamawiający wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH