Przetarg

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 instalacji kotłowni na biomasę – Etap II

23-06-2021, 14:46

Dane kontaktowe

GMINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10,05-240 Tłuszcz
e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl
http:// www.tluszcz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 instalacji kotłowni na biomasę – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TŁUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 10

1.5.2.) Miejscowość: Tłuszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tluszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 instalacji kotłowni na biomasę – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c570f6e7-d40d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000158/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 instalacji kotłowni na biomasę – Etap II _ Drugi Raz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

tluszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym
postępowaniukomunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacjielektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej podadresem
tluszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Zamawiający,
zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środkówkomunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia
iprzechowywania dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa
dopuszczalnyformat kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) Dokumenty w formacie
„pdf’zaleca siępodpisywać formatem XAdES;2) Dopuszcza się podpisywanie dokumentów w
formacieinnym niż „pdf”wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym
Wykonawcabędzie zobowiązanyzałączyć oddzielny plik z podpisem.16. Zamawiający, zgodnie z § 3
ust. 3 ww.Rozporządzenia, określaniezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę
na„Platformie eZamawiający”:1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
niemniejszej niż 512kb/s;2) Komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GBRAM, procesor IntelIV 2 GHz, jeden zsystemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linuxlub ich nowszewersje;3) Zainstalowanadowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS
1.2,najlepiej w najnowszej wersji, w przypadkuInternet Explorer minimalnie wersja 10.0;4)
WłączonaobsługaJavaScripy;5) Zainstalowany programAcrobat Reader, lub inny obsługujący pliki w
formacie.pdf. 17.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww.Rozporządzenia, określa dopuszczalne formatyprzesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wformatach: pdf., exel, doc.,
zip.18.Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określainformacje na temat kodowania i
czasuodbioru danych: 19. Plik załączony przez Wykonawcę naPlatformie i zapisany, widoczny jest
naPlatformie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna
jestdopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, którenastępuje po terminie otwarcia ofert;
20.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowidatę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zodpowiednim źródłem
czasu –zegarem Głównego Instytutu Miar.21.Osobą uprawnioną doporozumiewania się z
Wykonawcami jest:w sprawach proceduralnych: Zbigniew Rymkiewicz tel: 29777 52 64 w sprawach
merytorycznych: Piotr Gołoś tel: 29 777 52 571. Zamówienie udzielane jest wtrybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt1 ustawy - Roboty budowlane Wykonawca składa ofertęza pośrednictwem
Platformy Zakupowejpodadresem:http://tluszcz.ezamawiajacy.pl .2. Oferta powinnabyć sporządzona w
języku polskim,z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych *.doc,*.docx, *.pdf i
podpisanakwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wszelkie informacje
stanowiącetajemnicęprzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone wosobnym plikuwraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicęprzedsiębiorstwa” anastępnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednegopliku archiwum (ZIP).4. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę rozbieżnych
informacjipomiędzy podanymi wformularzu oferty a informacjami wpisanymi przy składaniu oferty na
platformieMarket Planet wiążącedla Zamawiającego będą podane tylko i wyłącznie informacje podane
wformularzu oferty składanymelektronicznie i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowychjest: Gmina Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10;2) administrator wyznaczył
Inspektora DanychOsobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.tluszcz@edukompetencje.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego.3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P.4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania
przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowymokreślonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego.6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.7) posiada Pani/Pan:a)
napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłkumoże zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy wzakresie niezgodnym z ustawą P.Z.P. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz:
dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 instalacji kotłowni na biomasę w
ramach Projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”, na
nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tłuszcz

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
Cena (C) - waga 60 % – cena brutto ogółem z Formularza ofertowego;
Gwarancja ( G) – waga 20% zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym
doświadczenie kierownika (T) - waga 20% – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu
ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika (T)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże,
że: w okresie ostatnich 3 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót
budowlanych) co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę, Oraz dysponuje następującymi
osobami:
• projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.
• kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; posiadająca
doświadczenie nabyte jako kierownik robót lub kierownik budowy polegające na zamontowaniu
5 szt. kotłów na biomasę;
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p.;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego
4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem złożenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
właściwego organu;
- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.;
-Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 p.z.p.;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p.;
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wzór oświadczenia stanowi
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
- złożenia oświadczenia dotyczącego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane przez
projektanta doświadczenie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwowinnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się oudzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1
SWZ, składa każdyz wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzieleniezamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlanewykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstawdo wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się ozamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach dopuszczonych przez ustawę – Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym,
że cena netto nie może ulec podwyższeniu, bądź zasad i sposobu opodatkowania podatkiem od
towarów i usług wynikających ze zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z
zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może
zwróci ć się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu
w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.2, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania
takiej zmiany.
4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w
realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do
wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego o raz drugiej
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia
publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z
konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym http://tluszcz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-31

2021-06-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy