Przetarg

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej

24-06-2021, 19:39

Dane kontaktowe

Powiat Suski
ul. Kościelna 5 b ,34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 875 78 00
fax. 33 874 15 52
e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http:// www.powiatsuski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 875 78 00

1.5.8.) Numer faksu: 33 874 15 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b7a6f65-d4c0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011402/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja LO Sucha ( ocieplenie starej części budynku wraz wymianą stolarki okiennej, rozbiórka łącznika oraz przebudowa kotłowni)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przedłożenia dokumentów został opisany w SWZ W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji wynosi 150 MB, a plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz. Ponadto szczegółowe zasady poświadczania różnych kategorii dokumentów określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych
środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: WZ. 272.10.2021, ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 7.7 SWZ. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu elektronicznego (pliku) kwalifikowanym podpisemelektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w
„Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdz. 1 SWZ. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (Numerem ogłoszenia BZP/Nr
referencyjny lub Identyfikatorem postępowania –które są podane m.in. na miniPortalu). Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdz. 1 SWZ adres email pozostałe informacje w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1.3.13.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
1.3.13.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl;
1.3.13.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej (postępowanie nr WZ.272.10.2021) prowadzonym w trybie podstawowym;
1.3.13.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.3.13.5 okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego
1.3.13.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.3.13.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.3.13.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.3.13.9 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
pozostałe informacje w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w rozdz 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie na działkach nr ewid. 9788/6, 9788/5 w Suchej Beskidzkiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych szczegółowo w rozdziale 13 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ocieplenie starej części budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w Liceum
Ogólnokształcącym. Marii Skłodowskiej Curie wraz z rozbiórka łącznika poł. na działkach nr ewid. 9788/6, 9788/5 w m. Sucha Beskidzka

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych szczegółowo w rozdziale 13 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
- dla Części nr 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy kotłowni gazowej o mocy kotła min. 150kW
- dla Części nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związana z elementami termomodernizacji (ocieplenie budynku lub wymiana stolarki okiennej) na kwotę co najmniej wartości 200 000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy) dla wyżej wymienionych robót tj. ocieplenia budynku lub wymiany stolarki okiennej)
b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.:
- dla Części nr 1: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ;
- dla Części nr 2: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia dla spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu może dysponować jedną osobą pełniącą w/w funkcję dla wszystkich części zamówienia pod warunkiem, że wskazana osoba posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w obu specjalnościach)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ – wzór załącznik nr 8 do SWZ;
-wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty– na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. a. SWZ – wzór załącznik nr 9 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnianiem art.455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach:
1) wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m.in. w przypadku:
a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;
d) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
e) siły wyższej;
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;
2) zmiany kierownika budowy/ robót w przypadkach losowych wykluczających jego zatrudnienie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ i nie mniejszych niż wskazane w ofercie. W sytuacji gdy w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę umowy występuje Wykonawca, wniosek ten zawiera wskazanie podstawy prawnej do zmiany umowy i uzasadnienie opisujące okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę.
3Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie pozostałe informacje w swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o negocjacjach Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców (odrębnie dla każdej części zamówienia), których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 13 SWZ. art 289 ust. 3 stosuje się odpowiednio

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl Adres
skrzynkiePUAP:/starostwosucha/SkrytkaESP lub /starostwosucha/skrytka Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/ Adres strony internetowej, naktórej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://powiatsuski.pl/dzial/zamowieniapubliczne/
zamowieniarowne-lub-powyzej-130-tys/ Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w: a)pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego nr 51 8128 0005 00657233 2000 0110 (Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla umowy nr WZ.273.10.2021 częśc nr ...”Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia pozostałe informacje w SWZ
2021-06-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane