Przetarg

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie w lokalach mieszkalnych kotłów gazowych o mocy 24 kW z otwartą komorą spalania

11-08-2021, 14:16

Dane kontaktowe

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ,70-302 Szczecin
e-mail: biuro@stbs.pl
http:// http://stbs.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie w lokalach mieszkalnych kotłów gazowych o mocy 24 kW z otwartą komorą spalania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie w lokalach mieszkalnych kotłów gazowych o mocy 24 kW z otwartą komorą spalania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38003202-fa95-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
6. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
7. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
9.1. oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
1) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
2) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
3) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
9.2. oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
1) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
2) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
3) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 26/DZE/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych o mocy 24 kW z otwartą komorą spalania, w lokalach mieszkalnych stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt. 7 – w wysokości: 24 653,31 zł (w wysokości 20% wartości zamówienia). Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty polegające na dostawie i wymianie łącznie 10 szt. kotłów gazowych o mocy 24 kW.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości
2) dysponuje lub będzie dysponować minimum co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie specjalności sanitarnej bez ograniczeń albo uprawnienia kwalifikacyjne E grupa 3, pkt 5 oraz pkt 10, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1.1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
1.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3. pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2;
1.4. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
1.5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.6. oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców.
1.3. Oferta podmiotów występujących wspólnie winna zawierać:
1) upoważnienie i pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do reprezentowania poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów (m.in. w celu zweryfikowania czy prawidłowo został ustanowiony pełnomocnik o którym mowa w pkt 1),
2) formularz oferty cenowej sporządzony wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, podpisaną przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1,
3) dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez podmioty warunku nie podlegania wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu określone w części VII SWZ.
1.4. Do przygotowywania oferty stosuje się zasady wymienione w pkt 2 do 4 części VIII SWZ „OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT”, przy czym kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić gdy:
1) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze stron w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie prac lub przeprowadzenie odbiorów. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Potwierdzenie wystąpienia takich okoliczności wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W takim wypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w jej realizacji,
2) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych które będzie miało wpływ na wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie terminu o liczbę dni nie dłuższą niż potrzebna dla realizacji zamówienia dodatkowego,
3) wystąpią okoliczności związane z działaniami organów administracji publicznej np. związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, wstrzymaniem prac lub niedopuszczeniem do ich wykonania – przez co nie będzie możliwa terminowa realizacja robót - w takiej sytuacji umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody,
4) wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej, przyjętą technologią, normami czy obowiązującymi przepisami. Strona powołując się na wystąpienie takiej okoliczności zobowiązana jest wykazać jej zajście stosownymi dokumentami,
5) nastąpią przeszkody w realizacji umowy spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV2 (COVID – 19). W takim wypadku maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia robót stanowić może okres trwania przeszkody. Wykonawca powołując się na te okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając Zamawiającemu stosowną dokumentację.
W sytuacjach wyżej opisanych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o ilość dni wynikającą z zaistniałych zdarzeń nie dłużej jednak niż o 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem że Zamawiający może nie udzielić zgody na wydłużenie terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane