Przetarg

Dostawa Kontenerowego Systemu i Magazynu Dostarczania Mieszanin Oddechowych dla WTM Gdynia

12-08-2021, 10:16

Dane kontaktowe

1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
ul. Ciasna 7,78-601 Wałcz
e-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
http:// 1rblog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Kontenerowego Systemu i Magazynu Dostarczania Mieszanin Oddechowych dla WTM Gdynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Kontenerowego Systemu i Magazynu Dostarczania Mieszanin Oddechowych dla WTM Gdynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93980b87-fa8d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016689/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa wielozadaniowego kontenerowego systemu dostarczania mieszanin oddechowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ "Ochrona Danych Osobowych (RODO)"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, inspektorem ochrony danych osobowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pan Wojciech BIAŁOSZ, tel. 261 472 209.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 45/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Wielozadaniowego Kontenerowego Systemu Dostarczania Mieszanin Oddechowych, kpl. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42514000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Kontenerowego Magazynu Mieszanin Oddechowych, kpl. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42514000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wypełnioną „Specyfikację techniczną” (załącznik nr 5 do SWZ) produktu potwierdzającą, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny pod względem wymagań zamieszczonych w „Specyfikacji technicznej” z wymaganiami zamieszczonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wypełnioną „Specyfikację techniczną” (załącznik nr 5 do SWZ) produktu potwierdzającą, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny pod względem wymagań zamieszczonych w „Specyfikacji technicznej” z wymaganiami zamieszczonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Umocowanie do działania w cudzym imieniu (pełnomocnictwo w oryginale
lub notarialnie potwierdzona kopia) - jeżeli Wykonawca upoważnił osoby trzecie do reprezentowania go w postępowaniu. W pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia i skonkretyzować zakres umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 6 098 zł.
2. Zamawiający żąda na poszczególne zadania (części), wadium w kwotach:
1) zadanie nr 1 – 3049,00 zł
2) zadanie nr 2 – 3049,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium zabezpieczające ofertę złoży przynajmniej jeden z członków konsorcjum bądź pełnomocnik, umocowany przez pozostałych Wykonawców składających wspólnie ofertę. Z treści wadium winno wynikać, że zabezpiecza ono wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, ze wskazaniem nazwy postępowania, numeru sprawy oraz numeru zadania.
Konto wadium: NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000,
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zgodnie z art. 97 ust. 10 dokument ten powinien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji;
2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 uPzp.
9. Zwrot wpłaconego wadium w gotówce zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy z którego dokonano jego wpłaty.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby:
1) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) wadium zabezpieczające ofertę złożył przynajmniej jeden z członków konsorcjum bądź pełnomocnik, umocowany przez pozostałych Wykonawców składających wspólnie ofertę. Z treści wadium winno wynikać, że zabezpiecza ono wszystkich Wykonawców (konsorcjantów wymienionych z nazwy) wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 IX Rozdziału SWZ stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić oświadczenie i dokumenty wymienione w Rozdziale IX ust. 2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m. in.:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości i parametrach przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu dotychczasowych cen),
b) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c) ustawowej zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) zmiany terminu wykonania umowy jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem §11 ust. 5 niniejszej umowy,
e) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
f) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty,
g) zmiany zakresu podwykonawstwa,
h) zmiany rodzajów i wielkości opakowań,
i) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z których składu ubył jeden z jego członków.
Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy