Przetarg

Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim

13-04-2022, 13:07

Dane kontaktowe

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
Szkolna 1,44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 31 64
e-mail: s@lo1-wodzislaw.pl
http:// http://lo1-wodzislaw.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000204381

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 455 31 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s@lo1-wodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lo1-wodzislaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-653864dc-ba4f-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027678/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lo1-wodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/014

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal;
- poczty elektronicznej: s@lo1-wodzislaw.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Przekazanie korespondencji przez wykonawcę poprzez portale wskazane w pkt 3.5) oznacza akceptację regulaminów, o których mowa w pkt 2 powyżej.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, jako załączniki. Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku przygotowanego do wysyłki przez platformę wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LO.26.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji i rozbiórka składu opału w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim” na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez „PROEKO” Pracownia Projektowa Wojciech Brewczyński z Rybnika oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0300/22 z dnia 15.03.2022 r.
2. Zakres robót obejmuje:
1) rozbiórkę składu opału,
2) demontaż trzech kotłów węglowych oraz czterech pomp ciepła wraz z armaturą, okablowaniem i regulatorem,
3) demontaż instalacji w obrębie kotłowni oraz pomieszczenia pomp ciepła,
4) rozbiórkę fundamentu pod kotły węglowe i armaturę,
5) rozbiórkę istniejącej posadzki – płytki GRES,
6) skucie tynków,
7) demontaż instalacji elektrycznych,
8) montaż kompaktowego trzyfunkcyjnego węzła cieplnego o mocy: 374 kW/379 kW/45 kW,
9) podłączenie węzła do wewnętrznych instalacji,
10) podłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej wykonanej przez PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zgodnie z warunkami przyłączenia,
11) montaż wentylacji pomieszczenia wymiennikowni,
12) odprowadzenie wody z pomieszczenia wymiennikowni do studzienki schładzającej,
13) montaż pompy zatapialnej,
14) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich rurociągów, podparć i zamocowań,
15) montaż izolacji ciepłochronnych,
16) montaż AKPiA,
17) montaż tablic rozdzielczych 2 szt.,
18) wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,
19) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
20) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
21) wykonanie instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
22) wykonanie instalacji uziemiającej,
23) zamurowanie otworów drzwiowych do składu opału,
24) uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów i demontażu płytek GRES,
25) uzupełnienie ubytków w ścianach po skuciu tynków,
26) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
27) prace wykończeniowe obejmujące ściany i sufity, posadzki, elementy topografii elewacji (gzymsy, elementy identyfikacji graficznej obiektu, elementy teletechniczne i monitoringu itp.),
28) wykonanie ocieplenia styrodurem XPS,
29) wykonanie studni doświetli,
30) prace renowacyjne i naprawcze,
31) montaż naświetli piwnicznych 6 szt.
32) zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanych robot ziemnych.
Roboty prowadzone będą przy obiekcie czynnym – placówce oświatowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednią wagę punktową:
1) Cena oferty (X1) - 90 pkt,
2) Okres gwarancji (X2) - 10 pkt.
Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
X = X1 + X2, gdzie:
X1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty,
X2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji,
X – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.
Szczegółowo opis sposobu oceny ofert określa SWZ - dział I, rozdział XIX.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać:
a) posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu kompaktowego węzła cieplnego o mocy minimum 300 kW;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych,
- jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
Uwaga: związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia), a mianowicie oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez zamawiającego w ust. 3 rozdziału XIII, działu I SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w rozdziale XI pkt 7 ppkt 2) Działu I SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu oferty - załącznik nr 1 do Działu III SWZ):
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Działu III SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 3 do Działu III SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Działu III SWZ.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Działu III SWZ.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 51 1560 0013 2551 7602 5000 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
4. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 7 ppkt 4) rozdz. XI Działu I SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy - pkt 7 ppkt 1) rozdziału XI Działu I SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt 7) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do Działu II SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy sekcji VIII - 4.2.10) Okres realizacji zamówienia, albo umowy ramowej:
1. Termin realizacji całego przedmiotu umowy do dnia 31.10.2022 r.
2. Termin wykonania remontu wymiennikowni oraz robót technologicznych umożliwiających odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej do dnia 01.08.2022 r.
Wskazano datę wykonania umowy na 31.10.2022 r. z uwagi, iż jest to placówka oświatowa w której należy zapewnić komfort cieplny wraz z nastaniem sezonu grzewczego 2022/2023 a po zakończeniu prac budowlanych i rozpoczęciu eksploatacji Wykonawca musi przeprowadzić regulację węzła oraz instalacji c.o. i c.w.u.
Dotyczy sekcji VIII - 8.1) - Termin składania ofert: 06.05.2022, godz. 10:00,00.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.