Przetarg

Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo

14-04-2022, 11:13

Dane kontaktowe

GMINA MORYŃ
pl. Wolności 1,74-503 Moryń
tel. 91 4667950
fax. 91 4667951
e-mail: um@moryn.pl
http:// www.moryn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Moryń

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-503

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4667950

1.5.8.) Numer faksu: 91 4667951

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@moryn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f7f9ae3-bb18-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024737/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/moryn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/moryn komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/moryn. W celu złożenia oferty wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. +48 (91) 466 79 50, um@moryn.pl; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pan Maciej Molenda, adres korespondencyjny Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, iod@moryn.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo”, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji; w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na: Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ISR.271.9.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Moryń,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje:
- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT)
- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
- wykonanie robót budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (osobnej dla każdej SUW ) oraz wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowane projekty techniczne oraz odpowiednie zgody, pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, itp. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU osobny dla każdej SUW) określa wszystkie wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ujęć wody.
Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w Programach Funkcjonalno – Użytkowych. Obowiązkiem Wykonawcy po sporządzeniu dokumentacji projektowej, a przed przystąpieniem do robót budowlanych jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiającej ich rozpoczęcie i realizację lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania takiej decyzji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50411100-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

65110000-7 - Przesył wody

65111000-4 - Przesył wody pitnej

65130000-3 - Obsługa stacji wody

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirowo,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje:
- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT)
- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
- wykonanie robót budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (osobnej dla każdej SUW ) oraz wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowane projekty techniczne oraz odpowiednie zgody, pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, itp. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU osobny dla każdej SUW) określa wszystkie wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ujęć wody.
Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w Programach Funkcjonalno – Użytkowych. Obowiązkiem Wykonawcy po sporządzeniu dokumentacji projektowej, a przed przystąpieniem do robót budowlanych jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiającej ich rozpoczęcie i realizację lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania takiej decyzji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50411100-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

65110000-7 - Przesył wody

65111000-4 - Przesył wody pitnej

65130000-3 - Obsługa stacji wody

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71351910-5 - Usługi geologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Przyjezierze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje:
- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT)
- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
- wykonanie robót budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (osobnej dla każdej SUW ) oraz wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowane projekty techniczne oraz odpowiednie zgody, pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, itp. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU osobny dla każdej SUW) określa wszystkie wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ujęć wody.
Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w Programach Funkcjonalno – Użytkowych. Obowiązkiem Wykonawcy po sporządzeniu dokumentacji projektowej, a przed przystąpieniem do robót budowlanych jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiającej ich rozpoczęcie i realizację lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania takiej decyzji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50411100-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

65110000-7 - Przesył wody

65111000-4 - Przesył wody pitnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

71351910-5 - Usługi geologiczne

76431500-8 - Usługi nadzorowania wierceń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty, polegającej na budowie, remoncie lub przebudowie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków, o wartości robót co najmniej 800.000,00 zł brutto.
W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy, remontu lub przebudowy pomostu lub mola, o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia w ramach oferty wspólnej, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2) wykażą, że dysponują co najmniej:
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą następujące kwalifikacje: odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót lub inspektor nadzoru na budowie rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą następujące kwalifikacje: odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót lub inspektor nadzoru na budowie rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej i AKPiA, posiadającą następujące kwalifikacje: odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót lub inspektor nadzoru na budowie rozbudowie, przebudowie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.

W przypadku ofert wspólnych powyższy warunek udziału w postępowaniu wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie.
Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa powyżej, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędnie z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
Uwaga! Formularz oferty stanowi merytoryczną treść oferty i nie podlega uzupełnianiu
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego – załącznik nr 4;.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, który zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego - załącznik nr 5
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,.
Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg rozdziału 18.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym – zmiana taka wymaga aneksu do Umowy,
b) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
 zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
 nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
 nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
 prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
 organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji w ustawowym terminie,
 zaistniała konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
 wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji,
 wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych,
 wystąpiły w trakcie trwania robót niezinwentaryzowane obiekty budowlane lub niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
 z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 zaistniała okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
c) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
 powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
 wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
 powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia;
Zmiana taka nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
d) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiający obniży wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu,
Szczegóły określono w rozdziale 27 swz oraz w § 19 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/moryn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-29 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, co oznacza, że w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji zamawiający przeprowadzi je ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu w postępowaniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.