Przetarg

Wykonanie klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 – etap V wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji

20-05-2022, 13:51

Dane kontaktowe

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 ,61-713 Poznań
e-mail: pnowaczyk@poznan.uw.gov.pl
http:// https://www.poznan.uw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 – etap V wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-713

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pnowaczyk@poznan.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 – etap V wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76c49c30-d74e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045065/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie klimatyzacji w budynkach „A” i „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,85951,a499c24fdf7372ec1405c34b3fd1fc0a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

W celu zachowania poufności informacji zawartych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym sanitarnym i projekcie wykonawczym elektrycznym, (załącznik nr 4.1 do SWZ) Zamawiający na podstawie przepisu art. 280 ust. 3 ustawy, nie udostępnia ich na stronie internetowej. Odbiór dokumentów następuje po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności - załącznik nr 8 do SWZ), po zgłoszeniu przez Wykonawcę danych do ww. umowy.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020, poz. 344), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
https://poznan-uw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
- Safari
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
2. Wymagania organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) ofertę, oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej, w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), z poniższym zastrzeżeniem,
2) dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- umożliwić prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwić prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
3) Zamawiający zaleca format .pdf;
4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (.zip lub .7z), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) dokumenty elektroniczne (tj.: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty) przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6) Zamawiający wskazuje, że dokumenty przekazane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
7) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu PADES w dokumentach w formacie .pdf podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
8) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu XAdES w dokumentach innych formatów podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu XAdES (Enveloped) w dokumentach formatu .xml podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po kliknięciu w ikonę „złóż ofertę” na platformie. Aby Zamawiający otrzymał ofertę należy się zalogować na skrzyknę poczty elektronicznej. Aby zakończyć proces składania oferty należy kliknąć „Potwierdzam”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostanie wyświetlona nowa zakładka w przeglądarce internetowej z informacją „dziękujemy za złożenie oferty”. Dopiero wyświetlenie powyższego komunikatu kończy proces składania oferty oraz skutkuje jego przekazaniem do Zamawiającego.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 125 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o RODO znajdują się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA-VII.272.5.35.2022.11

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
1) wykonanie systemu klimatyzacji w budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu piętra 3, wraz z dokumentacją powykonawczą zrealizowanych prac;
2) wykonanie przeglądów gwarancyjnych wykonanego systemu klimatyzacji zgodnie z przepisami prawa i warunkami gwarancji, określonymi przez producenta urządzeń oraz konserwacje i serwis urządzeń klimatyzacyjnych wraz z badaniem szczelności układu freonowego nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym, przed rozpoczęciem sezonu i po zakończeniu lub częściej, jeżeli takie będą zalecenia producenta, w okresie gwarancji udzielonej w ramach umowy oraz za wynagrodzeniem określonym w złożonej ofercie; wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich realizacji został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. W celu zachowania poufności informacji zawartych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym sanitarnym i projekcie wykonawczym elektrycznym, (załącznik nr 4.1 do SWZ) Zamawiający na podstawie przepisu art. 280 ust. 3 ustawy Pzp, nie udostępnia ich na stronie internetowej. Odbiór dokumentów następuje po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności - załącznik nr 8 do SWZ), po zgłoszeniu przez Wykonawcę danych do ww. umowy.
4. Prace nie ujęte w przedmiarze, ale konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie zamówienia.
5. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
6. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić/wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie.
8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wyniesienia w niezbędnym zakresie wyposażenia z pomieszczeń, w których będzie montaż klimatyzatorów, do innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, zabezpieczenia go folią ochronną oraz ponownego wniesienia go do pomieszczeń po zakończeniu robót lub przesunięciu mebli i zabezpieczenia ich folią ochronną. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach znajdują się instalacje (c.o., wentylacji mechanicznej, wod.-kan., elektryczne, teletechniczne i informatyczne). Wszystkie prace instalacyjne Wykonawca musi wykonywać w sposób bezkolizyjny tzn. bez uszkodzenia istniejących instalacji i zapewniający ciągłość pracy Urzędu.
9. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura Obsługi i Informatyki, tel. (61) 854 17 40, tel. 506 195 042 i (61) 854 16 86.
10. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić bezpieczne dojścia do pomieszczeń biurowych, prowadzenie robót z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu urzędu i pracy urzędników. Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację prac do godziny 20.00 w dni robocze oraz w soboty. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby prace uciążliwe wykonywane były po godzinach pracy urzędu, tj. po 15.30 oraz w soboty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac.
11. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia zostały oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu. Zamawiający wymaga aby po robotach montażowych pomieszczenia biurowe zostały przywrócone do stanu pierwotnego.
12. Na bieżąco, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną pomieszczeń przez cały okres wykonywania prac budowlanych.
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany system klimatyzacji licząc od dnia podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.
Zapisy w dokumentach załącznika nr 4 do SWZ w zakresie systemu klimatyzacyjnego charakteryzującego się 60 miesięczną gwarancją producenta nie mają zastosowania.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami w tym m. in. uszkodzenia/zniszczenia ścian, instalacji wewnętrznych. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
16. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
17. Osoby wskazane w umowie do kontaktu ze strony Wykonawcy będą uczestniczyły, w miarę potrzeb, w spotkaniach roboczych, w celu omówienia postępu prac lub ewentualnych problemów. Zamawiający oczekuje, że osoby wskazane w umowie do kontaktu będą w nich każdorazowo uczestniczyć.
18. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować listę pracowników na bieżąco, w przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu.
19. Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace montażowe, przeglądy gwarancyjne posiadali odpowiednie uprawnienia i certyfikat dla personelu.
20. W terminie 2 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji prac, uwzględniający zapewnienie pracy pracownikom w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia.
21. Wykonawca na 2 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru robót przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającego harmonogram przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji i serwisu ze wskazaniem nazwy miesiąca, w których czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 muszą zostać wykonane. W okresie gwarancji Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o dniu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego oraz konserwacji i serwisu w celu umożliwienia Wykonawcy wejścia na teren Urzędu. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 1 dnia roboczego od dnia jego przekazania albo przekaże Wykonawcy pisemnie informację o konieczności zmiany harmonogramu. Przeglądy gwarancyjne oraz konserwacja i serwis wykonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ.
22. Remont musi być prowadzony uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
23. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp tj. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty instalacyjne i budowlane były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania.
2. Wartość zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wyniesie do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne będzie realizowane co najmniej na takich samych lub lepszych zasadach, między innymi w odniesieniu do cen, parametrów, terminów, gwarancji, warunków płatności. 3. Zakres robót podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp został określony w rozdziale III ust. 24 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punków za podane kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorcy wydanym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.).
2. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. Wykonawca musi:
1) wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie instalacji nowych lub wymiany urządzeń klimatyzacyjnych lub modernizacji systemu klimatyzacji, o wartości prac min. 500 000,00 zł brutto – każda robota;
2) skierować do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów;
b) co najmniej 1 osobę posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów;
c) co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat kategorii I dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.).
Jedna osoba może posiadać jedno lub więcej uprawnień wymienionych w pkt 2a, 2b, 2c.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2C do SWZ – składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia. Zamawiający nie wzywa do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) certyfikat dla przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane - składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia;
a) dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ – składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego
pełnomocnictwa.2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2E do SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie zał 2A składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia - zał. 2B i 2C składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 455 z wyłączeniem ust. 1 pkt. 2 lit a ustawy Pzp.
3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) zaistnieją sytuacje, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, braku dostępu do terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpi siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
3) zaistnieje konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) wystąpi kolizja z prowadzonymi innymi robotami budowlanymi, co skutkować będzie koniecznością ustalenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca nowego harmonogramu prac;
5) na terenie robót wystąpią warunki odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności ujawnią się niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty;
6) wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 pkt 6, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych;
3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 4.
6. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 - 5, następuje na pisemny wniosek Strony umowy, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,85951,a499c24fdf7372ec1405c34b3fd1fc0a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące podmiotów zagranicznych znajdują się w rozdziale VII SWZ.