Przetarg

Zmiana sposobu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 16 w Sosnowcu, oraz przy ul. Witosa 14, według warunków technicznych określonych przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla SRK S.A - AZM

23-05-2022, 11:44

Dane kontaktowe

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207,41-914 Bytom
e-mail: eligacz@srk.com.pl
http:// www.srk.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zmiana sposobu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 16 w Sosnowcu, oraz przy ul. Witosa 14, według warunków technicznych określonych przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla SRK S.A - AZM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eligacz@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

GÓRNICTWO

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zmiana sposobu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 16 w Sosnowcu, oraz przy ul. Witosa 14, według warunków technicznych określonych przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla SRK S.A - AZM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1b80dbd-da76-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: obsługąJavaScript:Internet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla
wersjibeta),zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze
stronydostawcyJava, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego
wyświetlania1366x786Pozostałewymagania techniczne:1) dostęp do sieci Internet,komputer klasy PC
komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8,
Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul.
Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 1005;inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce
Restrukturyzacji Kopalń jest Pan Andrzej Maj tel. 432 1133 email iod@srk.com.plPani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-AZM-0004/22-1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zmiana sposobu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 16 w Sosnowcu, oraz przy ul. Witosa 14, według
warunków technicznych określonych przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla SRK S.A - AZM

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1) Opis kryterium ,,Cena” (cena oferowana brutto). Waga kryterium 95 %
Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wpisanej
w Formularzu Ofertowym, według następującego wzoru:
C = Cmin/Cb x 95 pkt
gdzie:
C – liczba pkt w kryterium Cena
Cmin – cena oferty najtańszej
Cb – cena (cena ofertowa brutto) oferty badanej
2) Opis kryterium „Gwarancja”. Waga kryterium 5% - max. 5 pkt.
Kryterium ,,Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
według następującego wzoru:
G = (Gb / Gmax) x 5 pkt
gdzie:
G – ilość punktów za gwarancję
Gb – gwarancja oferty badanej (w miesiącach)
Gmax – najwyższa zaoferowana gwarancja (w miesiącach) spośród złożonych ofert Wykonawców
Ustala się dolną granicę okresu gwarancyjnego, jaki będzie brany pod uwagę do obliczenia kryterium tj. 36 miesięcy. Ustala się
górną granicę okresu gwarancyjnego, który wynosi 60 miesięcy W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji
równego lub dłuższego od 60 miesięcy, do obliczenia kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
Ocena łączna:
S = C + G
gdzie:
S - suma punktów,
C, G – uzyskane punktacje zgodnie z opisem powyżej.
Uwaga:
Informacja dotycząca kryterium oceny ofert winna być jednoznaczna i nie podlega ona uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
posiadającymi uprawnienia:
a) minimum 1 osoba pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontroli robót w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) minimum 1 osoba na stanowisku eksploatacji posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 do wykonywania prac przy
montażu i prac kontrolno- montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV (E) wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.828)
c) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym „D” potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym grupy 1 do
wykonywania prac przy montażu i prac kontrolno - montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (D) wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
d) należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną w ramach jednej lub kilku
umów polegającej na wykonaniu robót instalacyjnych o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami
określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– wzór Załącznik nr 1 do Formularza
Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby– wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby– wzór Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w
przypadkach, o których mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00106721/01 z dnia 2022-04-01
2022-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; W przypadku
gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór
Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór Załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie o ochronie środowiska – Załącznik nr 8 do „Formularza Ofertowego” Jeżeli Wykonawca nie złoży
przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
2) Oświadczenie Wykonawcy o odbytej wizji lokalnej na obiekcie załącznik nr 7 do „Formularza Ofertowego”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej na zasadach określonych poniżej:
1) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
2) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie
z zapisami SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
3) sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę ofert, z
uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
4) w trakcie aukcji każdemu Wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja
w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które Wykonawca powinien dokonać
w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert,
czas pozostały do zakończenia aukcji,
5) aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut
dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową
dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
6) postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie
ocenionej jako najkorzystniejszej.
2. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/
1) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające
zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na
adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
2) Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału
w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11.
Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00106721/01 z dnia 2022-04-01
2022-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
(JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr
certyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym
certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w
dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym
w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego
oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet loginhasło).
6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on
zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed
rozpoczęciem aukcji.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w
kwocie: 3000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych ustawą Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto PL 82 1050 1230 1000
0090 3044 6992 (z dopiskiem wadium do postępowania nr ZP-AZM – 0004/22 ).
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do
godziny 09:00 dnia 20.03.2022 roku.
6. Gwarancja lub poręcznie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi być złożone
w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego), udzielone wyłącznie na zasadach
prawa polskiego, a spory dotyczące wadium muszą podlegać właściwości sądu polskiego i powinno spełniać poniższe
wymagania:
1) Wadium będzie wypłacone zamawiającemu w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z
poniższych warunków zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
2) Kwota i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub
poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SWZ.
3) Powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo i nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres
odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje
wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.
4) Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu w terminie
obowiązywania wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez
Wykonawcę podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego.
5) Przedstawienie gwarancji lub poręczenia niespełniających powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego
za niewniesienie wadium, pod rygorem odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
6) W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie wadium
wprost wymienienie zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta jest
zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt
9.1.1) SWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez ElektronicznyFormularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1) Opis kryterium ,,Cena” (cena oferowana brutto). Waga kryterium 95 %
Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wpisanej
w Formularzu Ofertowym, według następującego wzoru:
C = Cmin/Cb x 95 pkt
gdzie:
C – liczba pkt w kryterium Cena
Cmin – cena oferty najtańszej
Cb – cena (cena ofertowa brutto) oferty badanej
2) Opis kryterium „Gwarancja”. Waga kryterium 5% - max. 5 pkt.
Kryterium ,,Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji określonej przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, według następującego wzoru:
G = (Gb / Gmax) x 5 pkt
gdzie:
G – ilość punktów za gwarancję
Gb – gwarancja oferty badanej (w miesiącach)
Gmax – najwyższa zaoferowana gwarancja (w miesiącach) spośród złożonych ofert Wykonawców
Ustala się dolną granicę okresu gwarancyjnego, jaki będzie brany pod uwagę do obliczenia kryterium tj. 36 miesięcy. Ustala
się górną granicę okresu gwarancyjnego, który wynosi 60 miesięcy W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu
gwarancji równego lub dłuższego od 60 miesięcy, do obliczenia kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
Ocena łączna:
S = C + G
gdzie:
S - suma punktów,
C, G – uzyskane punktacje zgodnie z opisem powyżej.
Uwaga:
Informacja dotycząca kryterium oceny ofert winna być jednoznaczna i nie podlega ona uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów.