Przetarg

Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej w Warszawie.

24-05-2022, 09:36

Dane kontaktowe

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150 ,02-624 Warszawa
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl
http:// www.policja.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Policji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012137497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puławska 148/150

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-accb8f8e-d697-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119640/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zamówienie na "RB - Termomodernizacja budynku KGP (...) przy ul. Puławskiej 148/150 w W-wie - II etap", udzielane w ramach odrębnych postępowań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150” nr POIS.01.03.01-00-0104/17 i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2023

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XV oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego ( Instrukcja dla Wykonawców).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 53/Cir/22/AK/POIiŚ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej w Warszawie, w zakresie: ocieplenie stropodachu, montaż nawiewników, montaż instalacji wentylacyjnej, wymiany oświetlenia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
2 500 000,00 zł (słownie: dwa i pół miliona złotych)
2) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
2.1 wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, 2 (dwóch) robót budowlanych wielobranżowch o wartości nie niższej niż 3 000 000,00 zł brutto każda.
2.2 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie:
• 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,
• 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,
• 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,
• 2 (słownie: dwoma) osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach pracujących w sieciach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, w tym co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała dodatkowo uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru przy urządzeniach pracujących w sieciach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, które będą brały udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień wskazanych w dwóch ostatnich punktach (branża elektryczna) przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga aby ww. osoby posiadały aktualne zaświadczenia o przynależności do Organizacji Samorządu Zawodowego. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem
/w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SWZ/
2 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać wykonane zamówienia odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.
/w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) ppkt. 2.1 SWZ/
Zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
/w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) ppkt. 2.2 SWZ/
Zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3, 4 oraz ust. 2 Ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
b) braku technologicznej możliwości prowadzenia robót (których nie można było wykonywać w innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych;
c) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2. Zmiana terminu umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko o ilość dni nie większą niż liczba dni, w których istniały przesłanki do zmiany umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości i terminu realizacji zamówienia:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, których potrzeba wykonania pojawia się na etapie realizacji umowy, na zasadach określonych w §3 ust.7 umowy
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przez niego udowodnione w formie pisemnej – to jest zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto) ,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2019 poz. 2215 oraz. poz. 1074 i 1572).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zamówienia brzmi: Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej w Warszawie, w zakresie: ocieplenie stropodachu, montaż nawiewników, montaż instalacji wentylacyjnej, wymiany oświetlenia.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że czas realizacji wszystkich prac związanych z wykonaniem i uruchomieniem instalacji wentylacji mechanicznej wynosi do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawców, która będzie obejmowała między innymi zapoznanie się z istniejącą infrastrukturą we wskazanej lokalizacji.
Wizja lokalna, po wcześniejszym zgłoszeniu osobie uprawnionej do kontaktów z wykonawcami w tej sprawie (osoba wskazana w rozdziale VIII ust. 1 SWZ), odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r., godz. 10:00.